Almindelige lejebetingelser for Feldberg Familie Camping

 1. Deltagerantal
  Udlejningsenheden (ferielejlighed, udlejningscampingvogn eller campinghytte) må kun bebos af det antal personer, der er sengepladser til. Evt. gæster betales der ekstra for.
  Personer under 18 år kan IKKE leje vores udlejningsenheder uden ledsagende forældre eller ansvarshavende voksen!

 2. Ikke omfattet af Rejsegarantifonden
  Køb af overnatninger hos Udlejer er ikke en pakkerejse, og er dermed ikke omfattet af Rejsegarantifonden.

 3. Ankomst og afrejseAnkomst kan finde sted i A-sæson fra kl. 15.00 og afrejse skal ske senest kl. 10.30. I forsæson og i eftersæson (B- og C-sæsoner) kan ankomst finde sted fra kl. 16.00 og afrejse skal ske senest kl. 12.00.

 4. Ansvar
  Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for at skaden udbedres snarest muligt.

  Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomster af insekter (myrer, ørentviste, hvepse m.v.) i udlejningsenheden.

  Udlejer kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for hverken egentlig misligholdelse af lejeaftalen eller i øvrigt gener for Lejer, som er forårsaget af udefrakommende forhold, som er udenfor Udlejers indflydelse, herunder som følge af (men ikke begrænset til) installationssvigt, forsyningssvigt, manglende leverancer fra andre af Udlejers leverandører, mv.

  Lejer gøres opmærksom på, at faciliteterne på pladsen i perioder kan være lukket som følge af almindelig vedligehold, reparation, rengøring, mv. Lejer kan ikke gøre nogen krav mod Udlejer gældende i denne henseende.

 5. Rengøring og aflevering
  Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel udlejningsenheden som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen.

  Lejer betaler ved ankomsten et rengøringsdepositum. Efter at udlejer har godkendt lejers slutrengøring ved afrejse udbetales rengøringsdepositum til lejer enten på afrejsedagen eller ved bankoverførsel. Ved lejers afrejse før kl. 9.00 vil rengøringsdepositum kun blive udbetalt ved bankoverførsel.

 6. Pris
  Lejebeløbet omfatter leje af udlejningsenheden, obligatorisk første nats tillæg og overnatningsgebyrer for det tilmeldte antal personer. I visse udlejningsenheder betales særskilt for forbrug af el/gas. Pris er inkl. 25 %moms.

 7. Reservation og betaling
  Når Feldberg Familie Camping har bekræftet lejers reservation, er der indgået en bindende aftale og lejer hæfte for hele lejebeløbet. Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

  Den mellem udlejer og lejer aftalte forudbetaling skal være Feldberg Familie Camping i hænde senest 1 dag efter aftale om indgåelse af lejemålet.

  Restbeløbet forfalder til betaling 28 dage før ankomst.

  Udebliver lejers indbetaling af forudbetaling er Feldberg Familie Camping berettiget til uden yderligere varsel at annullere reservationen. Feldberg Familie Camping frigiver ved manglende modtagelse af lejers forudbetaling udlejningsenheden med henblik på udlejning til anden side.

  Ved betaling af forudbetaling af lejebeløbet har lejer accepteret nærværende almindelige lejebetingelser.

 8. Annullering af lejemål
  Lejeaftalen er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret, og der gælder således ingen lovbestemt fortrydelsesret ved indgåelse af lejeaftalen.

  Annulleres et indgået lejemål senest 2 måneder inden lejemålets begyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10% af lejemålets samlede pris, dog mindst svarende til lejeprisen for 1 døgn inkl. obligatorisk første nats tillæg.

  Ved annullering senere end 2 måneder, men tidligere end 14 dage før lejemålets begyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50% af lejemålets samlede pris, dog mindst svarende til lejeprisen for 1 døgn inkl. obligatorisk første nats tillæg.

  Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets begyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris (NB! Lejer kan eventuelt ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom, ulykke eller lign.)

  Såfremt udlejer genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det derved indvundne beløb med fradrag af det i pkt. 8, andet afsnit, nævnte ekspeditionsgebyr blive refunderet.

  Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling.

  Annullering anses at have fundet sted fra det tidspunkt, den skriftligt pr. brev eller e-mail er kommet udlejeren i hænde. Ved annullering skal lejers bankoplysninger (registreringsnr. og kontonummer) oplyses til udlejer.

  Annullering kan fra Feldberg Familie Campings side ske uden kompensation til Lejer, såfremt aftalen ikke kan gennemføres som følge af Force Majeure, jf. pkt. 16.

 9. Ændring af reservation
  Såfremt lejer ønsker en ændring af indgået reservation f.eks. med hensyn til dato, udlejningsenhed eller lign. betaler lejer et ekspeditionsgebyr på 250,00 kr. til Feldberg Familie Camping under forudsætning af, at det er muligt for udlejer Feldberg Familie Camping at imødekomme lejers ændringsønske inden for samme kalenderår.

 10. Ændring eller annullering som følge af aflysning af arrangementer
  Feldberg Familie Camping er ikke udbyder eller medarrangør af de mange arrangementer, som i årets løb afholdes på og omkring Fanø, og har derfor ingen indflydelse på afviklingen af disse arrangementer. Såfremt der sker ændring eller aflysning af sådanne arrangementer som bevirker at Lejer ønsker at ændre eller aflyse en booking skal dette således ske efter de gældende regler herfor, jf. ovenfor under pkt. 8-9.

 11. Husdyr
  Husdyr skal anmeldes i forvejen og må ikke opholde sig i møblerne. Husdyr er ikke tilladt i campinghytter kategori B , E+ og H. Hunde må ikke efterlades alene i vores udlejningsenheder (hytter, ferielejligheder og udlejningscampingvogne) og skal være under opsyn.

 12. Rygning
  Rygning er ikke tilladt i vores udlejningsenheder (hytter, ferielejligheder og udlejningscampingvogne).

 13. Senere ankomst/udeblivelse
  Skulle lejer blive forsinket eller forhindret i at ankomme netop den dag, dit lejemål starter, bedes lejer kontakte Feldberg Familie Camping inden kl. 18.00.

  Ved sidste øjebliks reservation, hvor betaling af lejemålet ikke har fundet sted, vil udlejningsenheden blive genudlejet efter kl. 18.00, hvis lejer ikke har givet Feldberg Familie Camping besked om senere ankomst.

 14. Opladning af elbiler
  Elbiler må ikke oplades med eltilslutning fra vores udlejningsenheder. Ved behov for opladning af elbil kan muligheder for tilkøb af elopladning anvises ved henvendelse i campingpladsens reception.

 15. Reklamationer
  Eventuelle reklamationer vedrørende den lejede udlejningsenhed skal straks meddeles til udlejer og senest dagen efter ankomst.

  Reklamationer vedrørende rengøring skal straks meddeles udlejer på ankomstdagen.

  Lejer er forpligtet til at give udlejer en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som reklameres af lejer.

 16. Force majeure
  Udlejer kan ikke på nogen måde eller under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen med Lejeren, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen med Lejer er umulig eller forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter eller besvær, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som ikke med nogen rimelighed har kunnet forudses så som (men ikke begrænset til) krig, optøjer, usædvanlige naturbegivenheder, brand, epidemier/pandemier eller andre sygdomsudbrud, forurening, grænselukninger, klimaforandringer, indstilling af færgesejlads eller anden offentlig transport som er afgørende for gennemførelse af aftalen, rationeringer, forbud eller vejledninger fra myndighederne som forhindrer aftalens gennemførelse, strejker eller lockouts. Hvis aftalen ikke kan gennemføres, eller det er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter at gennemføre aftalen som følge af sådan Force Majeure, er Lejer ikke berettiget til tilbagebetaling af erlagte ydelser eller i øvrigt nogen godtgørelse/erstatning for den manglende opfyldelse af aftalen.

 17. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

 18. Klagemuligheder
  Hvis Lejer er utilfreds med ferien, skal Lejer kontakte Feldberg Familie Camping, som vil bestræbe sig på at finde en acceptabel løsning med Lejer. Kan der ikke findes en løsning efter en sådan henvendelse til Udlejer, kan Lejer indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal Lejer angive Udlejers mailadresse: familie@feldbergfamiliecamping.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvis Lejer er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her via ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Lejer ligeledes angive Udlejers mailadresse familie@feldbergfamiliecamping.dk


  Fanø, november 2020

  Feldberg Familie Camping
  Kirkevejen 3-5, Rindby
  6720 Fanø

  Tlf. 75 16 36 80
  familie@feldbergcamping.dk
  www.feldbergfamiliecamping.dk
  CVR-nr. 20 60 57 82

Meddelelse om databeskyttelse

Dette websted bruger eksterne komponenter, som kan bruges til at indsamle data om din adfærd. Oplysninger om databeskyttelse

Nødvendige cookies er altid indlæst