Almindelige lejebetingelser for Feldberg Familie Camping

 1. Deltagerantal
  Udlejningsenheden (ferielejlighed, udlejningscampingvogn eller campinghytte) må kun bebos af det antal personer, der er sengepladser til.  Evt. gæster betales der ekstra for.
  Personer under 18 år kan IKKE leje vores udlejningsenheder uden ledsagende forældre eller ansvarshavende voksen!

 2. Ankomst og afrejse
  Ankomst kan finde sted i A-sæson fra kl. 15.00 og afrejse skal ske senest kl. 10.30. I forsæson og i eftersæson (B- og C-sæsoner) kan ankomst finde sted fra kl. 16.00 og afrejse skal ske senest kl. 12.00.

 3. Ansvar
  Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for at skaden udbedres snarest muligt.
  Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomster af insekter (myrer, ørentviste, hvepse m.v.) i udlejningsenheden.

 4. Rengøring og aflevering
  Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel udlejningsenheden som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen.
  Lejer betaler ved ankomsten et rengøringsdepositum. Efter at udlejer har godkendt lejers slutrengøring ved afrejse udbetales rengøringsdepositum til lejer enten på afrejsedagen eller ved bankoverførsel. Ved lejers afrejse før kl. 9.00 vil rengøringsdepositum blive udbetalt ved bankoverførsel.

 5. Pris
  Lejebeløbet omfatter leje af udlejningsenheden, obligatorisk første nats tillæg og overnatningsgebyrer for det tilmeldte antal personer. I visse udlejningsenheder betales særskilt for forbrug af el/gas. Pris er inkl. 25 %moms.

 6. Reservation og betaling
  Når Feldberg Familie Camping har bekræftet lejers reservation, er der indgået en bindende aftale og lejer hæfte for hele lejebeløbet. Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  Den mellem udlejer og lejer aftalte forudbetaling skal være Feldberg Familie Camping i hænde senest 2 dage efter aftale om indgåelse af lejemålet.
  Restbeløbet forfalder til betaling 28 dage før ankomst.
  Udebliver lejers indbetaling af forudbetaling er Feldberg Familie Camping berettiget til uden yderligere varsel at annullere reservationen. Feldberg Familie Camping frigiver ved manglende modtagelse af lejers forudbetaling udlejningsenheden med henblik på udlejning til anden side.
  Ved betaling af forudbetaling af lejebeløbet har lejer accepteret nærværende almindelige lejebetingelser.

 7. Annullering af lejemål
  Annulleres et indgået lejemål senest 2 måneder inden lejemåles begyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10% af lejemålets samlede pris, dog mindst svarende til lejeprisen for 1 døgn inkl. obligatorisk første nats tillæg.
  Ved annullering senere end 2 måneder, men tidligere end 14 dage før lejemålets begyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50% af lejemålets samlede pris, dog mindst svarende til lejeprisen for 1 døgn inkl. obligatorisk første nats tillæg.
  Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets begyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris  (NB!  Lejer kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom, ulykke eller lign.)
  Såfremt udlejer genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det derved indvundne beløb med fradrag af det i pkt. 7, første afsnit, nævnte ekspeditionsgebyr blive refunderet.
  Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling.
  Annullering anses at have fundet sted fra det tidspunkt, den skriftligt pr. brev eller e-mail er kommet udlejeren i hænde. Ved annullering skal lejers bankoplysninger (registreringsnr. og kontonummer) oplyses til udlejer.

 8. Ændring af reservation
  Såfremt lejer ønsker en ændring af indgået reservation f.eks. med hensyn til dato, udlejningsenhed eller lign. betaler lejer et ekspeditionsgebyr på 250,00 kr. til Feldberg Familie Camping under forudsætning af, at det er muligt for udlejer Feldberg Familie Camping at imødekomme lejers ændringsønske.

 9. Husdyr
  Husdyr skal anmeldes i forvejen og må ikke opholde sig i møblerne. Husdyr er ikke tilladt i campinghytter kategori B og H. Hunde må ikke efterlades alene i vores udlejningsenheder (hytter, ferielejligheder og udlejningscampingvogne) og skal være under opsyn.

 10. Rygning
  Rygning er ikke tilladt i vores udlejningsenheder (hytter, ferielejligheder og udlejningscampingvogne).

 11. Senere ankomst/udeblivelse
  Skulle lejer blive forsinket eller forhindret i at ankomme netop den dag, dit lejemål starter, bedes lejer kontakte Feldberg Familie Camping inden kl. 18.00.
  Ved sidste øjebliks reservation, hvor betaling af lejemålet ikke har fundet sted, vil udlejningsenheden blive genudlejet efter kl. 18.00, hvis lejer ikke har givet Feldberg Familie Camping besked om senere ankomst.

 12. Opladning af elbiler
  Elbiler må ikke oplades med eltilslutning fra vores udlejningsenheder. Ved behov for opladning af elbil kan muligheder for tilkøb af elopladning anvises ved henvendelse i campingpladsens reception.

 13. Reklamationer
  Eventuelle reklamationer vedrørende den lejede udlejningsenhed skal straks meddeles til udlejer og senest dagen efter ankomst.
  Reklamationer vedrørende rengøring skal straks meddeles udlejer på ankomstdagen.
  Lejer er forpligtet til at give udlejer en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som reklameres af lejer.

 14. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.


Fanø, februar 2020


Feldberg Familie Camping
Kirkevejen 3-5, Rindby
DK 6720 Fanø

Tlf. 75 16 36 80
familie@feldbergcamping.dk
https://feldbergfamiliecamping.dk
CVR-nr. 20 60 57 82

Del opslag på 

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies for at sikre dig den bedste personlige oplevelse på vores hjemmeside. Ved brug af hjemmesiden accepterer du vores anvendelse af cookies. Persondatapolitik