Naturferie på Fanø kan være en dejlig oplevelse!

Giv dig selv denne oplevelse!

En speciel natur i sin mangfoldighed - det er billedet på Fanø ved Vesterhavet. Et sted, som i paradis, som man skal passe på og bevare.  Et liv i samklang med naturen og årstidernes skifte. Menneske og dyr lever side om side og nyder Fanøs unikke natur. 

Ferie ved Vadehavet
Oplev det enestående Vadehav ved Vestkysten. På mere end 4.000 km² kan du opleve et enestående landskab. Ved ebbe (lavvande) kan du gå på vaden/havbunden. Du kan her opleve et utal af dyr såsom krabber, sandorme, strandfugle og muslinger. Ved flod (højvande) bliver der skyllet nye ting op på stranden fra havet.  Fisk, søstjerner, vandmænd, sæler og andre dyr lever i Vesterhavet og Vadehavet. Vadehavet er hjemsted for over 10.000 dyre- og plantearter. Blomstrende strandenge eller lange sandstrande hører også til øens landskabsbillede ligesom trækfuglene, som i forår og efterår søger mod Vadehavet. Hvert år gæster ca. 10 - 12 mio. trækfugle Vadehavet.

Oplev naturen - i Nationalpark Vadehavet
Vadehavet tilbyder mange naturoplevelser og aktiviteter.  Deltag gerne i en vadehavsvandring.  Betragt de små dyr i og på vaden under turen.  De store dyr i Vadehavet oplever du på en Sæl Safari og vadefuglene på en guidet tur. På Fanø er der flere arrangører, som udbyder forskellige guidede ture i Nationalpark Vadehavet og sørger også for at alt foregår på en sikker og forsvarlig måde bl.a. under hensyntagen til ebbe og flod. Har man ikke kendskab til Vadehavet og tidevandet, kan Vadehavet være farlig, hvis man er langt væk fra stranden. 

Planteverden i nationalparken
På grund af tidevandet byder Vadehavet planter på et helt specielt levested. De skal kunne tåle og modstå saltvand, oversvømmelse og tilsanding. Til disse modstandsdygtige planter tilhører bl.a. kveller.
På strandengene finder man også tæt blomstret hindebæger, som i sommerperioden giver engene den flotteste lilla farve. I klitterne vokser bl.a. den velkendte marehalm. 

Naturaktiviteter og oplevelser i Vadehavet
En vadehavsvandring skal simpelthen opleves på en ferie på Fanø. Om vinteren med gummistøvler og med bare fødder om sommeren. Der findes forskellige vadehavsvandringer med forskellige ruter og udgangspunkter. Strandengene byder ud over utallige planter også på en interessant dyreverden, som også bør opleves på en guidet tur. I perioder tilbydes specielle Sæl Safari udflugter med båd, hvor de mange sæler kan studeres nærmere. På de guidede ture kan man nemt opleve vadehavsfuglelivet tæt på.


Pattedyr 

Af Fanø’s pattedyr er vildkaninen det mest iøjnefaldende. Den bor i gangsystemer under jorden og er mest aktiv om natten. Den blev indført i 1913, og den forvolder i dag en del skade på markerne og i plantagerne. Råvildtbestanden er ligeledes indført. De første dyr kom fra godset Valdemar Slot på Tåsinge og blev udsat omkring 1950. Også ræv og hare findes på Fanø. Kronvildt ses undertiden. 

Fugle

Fuglelivet er præget af enorme flokke af trækfugle, der hvert for- og efterår passerer øen. Trækfuglene er primært ande- og vadefugle, men også mange rovfugle og spurvefugle trækker over Fanø. Mange vadefugle yngler her, bl.a. regnspove og rødben. Sjældne fugle, som rørdrum og sandterne, kan jævnligt ses eller høres her. 

I år 2015 blev naturprojektet "Sønderho Strandsø" etableret i klitområdet ca. 3 km. nord for nedkørslen til stranden i Sønderho. Strandsøen kan kun nås til fods fra stranden. På søens sydside findes der en fugleudkigsstation, hvorfra de mange fugle kan observeres. Strandsøen er blevet et godt levested for Fanøs fugle, dyr og planter.

Området var oprindeligt en del af et større system af klitsøer, men blev udgravet som dambrug med opdræt af havørreder i 1957. Dambruget lukkede ned allerede efter tre år og groede efterhånden til i buske og tagrør. Nu har Fanø Kommune genskabt vådområdet med en oprensning af lavningen og ved at lukke en drængrøft, som har ledt vandet ud gennem klitten. Først skulle buske og træer, der havde indtaget området, dog fjernes. 

Et nyt skjul ved søen giver mulighed for at opleve fuglene meget tæt på. En udstilling i skjulet fortæller om dammenes historie og det særlige fugleliv i området. Utallige fugleflokke trækker enten forbi eller raster på Fanø, hvilket skyldes øens beliggenhed ved Nordsø- en og i Vadehavet. Med lidt held kan man se rørdrummer, rørhøge og skægmejser, som yngler i den tætte rørskov omkring søen. 

Ræve, løse hunde og uhensigtsmæssig menneskelig færdsel har gjort det svært for mange kystfugle at yngle i Danmark. Ved at oprette rævesikre yngleøer og ved at vi mennesker holder lidt afstand, sikres den fornødne fred til ynglefuglene ved strandsøen. En række sjældne og truede arter forventes at etablere sig omkring søen. Områdets specielle naturværdier skal i fremtiden sikres ved hjælp af naturpleje. Det er planen, at afgræsning med køer eller får skal skabe en lysåben naturtype til gavn for insekter og planter, der er afhængige af rigeligt sollys og dermed trues af tilgroning. Helt unikt er der »lommer« af opskyllede muslingeskaller, hvor orkideer og andre sjældenheder udnytter kalkindholdet. Her benyttes høslet med le som en nænsom metode til at bevare den smukke blomstereng. 

Sønderho Strandsø skal være en attraktion, som kan bidrage til turismeudviklingen på Fanø på en bæredygtig måde. Respekter færdselsanvisningerne på stedet og husk, at hunde skal holdes i snor året rundt.

Kilde:  Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Pjece "Vandreture nr. 82" Fanø.

Udflugts- og aktivitetstips

Ingen indhold i øjeblikket

Tips og ideer

Link tips

Galleri

Meddelelse om databeskyttelse

Dette websted bruger eksterne komponenter, som kan bruges til at indsamle data om din adfærd. Oplysninger om databeskyttelse

Nødvendige cookies er altid indlæst